Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nếp quăn, nếp gấp (ở góc trang sách, trang vở)
  Ngoại động từ
  làm quăn (góc trang sách, trang vở)

  * Các từ tương tự:
  dog-eared