Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

andiron /'ændaiən/  

  • Danh từ
    (cách viết khác firedog)
    vỉ lò (ở lò sưởi)