Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dog-eared /'dɒgiəd/  

  • Tính từ
    quăn mép (sách)