Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (quá khứ backslid)
    tái phạm, lại sa ngã

    * Các từ tương tự:
    backslider