Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mất hiệu lực pháp l
    bị hỏng, bị hư