Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invalidate /in'vælideit/  

  • Động từ
    vô hiệu hóa