Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abrogate /'æbrəgeit/  

 • Động từ
  hủy [bỏ], thủ tiêu
  abrogate a law
  hủy một đạo luật
  abrogate a custom
  hủy bỏ một tập quán