Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hiểu sai, dùng sai, xuyên tạc
  một từ ngữ đã bị hiểu sai nghĩa vì thường xuyên dùng sai
  pervert the truth
  xuyên tạc sự thật
  làm hư hỏng, làm đồi bại
  pervert [the mind ofa child
  làm hư hỏng [tâm hồn] một đứa trẻ
  Danh từ
  người hư hỏng, người đồi bại
  kẻ trái thói về tình dục

  * Các từ tương tự:
  perverted, perverter, pervertible