Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demoralize /di'mɒrəlaiz/  /di'mɔ:rəlaiz/

  • Động từ
    (cách viết khác demoralise)
    làm mất tinh thần, làm ngã lòng

    * Các từ tương tự:
    demoralizer