Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

degenerated semiconductor   

  • (kỹ thuật)
    chất bán dẫn thoái hóa/suy biến