Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường hài hước)
  kẻ phóng đãng; kẻ vô lại
  you sinful old reprobate!
  đồ vô lại đầy tội lỗi kia!
  Tính từ
  (thường hài hước)
  phóng đãng; vô lại
  have reprobate tendencies
  có xu hướng phóng đãng