Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (bài) quân J (cũng jack)
  the knave of hearts
  con J cơ
  (cổ) kẻ bất lương

  * Các từ tương tự:
  knavery