Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scalawag /'skæləwæg/  

  • Danh từ
    (Mỹ)