Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scallywag /'skæliwæg/  /'skæləwæg/

  • Danh từ
    thằng nhãi con tinh quái (dùng với ý vui đùa)
    you naughty little scallywag
    mày đồ nhãi con tinh quái nghịch ngợm!