Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irredeemable /,iri'di:məbl/  

 • Tính từ
  không thể hoàn trả được (trái phiếu…)
  không thể chuyển sang tiền đồng được
  không thể phục hồi được, không thể cứu vãn được
  an irredeemable loss
  một thất thiệt không thể cứu vãn được

  * Các từ tương tự:
  Irredeemable loan stock, Irredeemable preference shares, irredeemableness