Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phóng đãng, buông thả