Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị bỏ rơi, cô đơn
  a forlorn child sitting on the street corner
  một đứa bé bị bỏ rơi ngồi ở góc phố
  bỏ hoang, bỏ không
  những căn nhà nông trang bỏ không hoang vắng

  * Các từ tương tự:
  forlorn hope, forlornly, forlornness