Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forlornly /fə'lɔ:nli/  

  • Phó từ
    [một cách] cô đơn
    [một cách] hoang vắng