Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comfortless /'kʌmfətlis/  

  • Tính từ
    thiếu tiện nghi
    a comfortless room
    căn buồng thiếu tiện nghi