Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsolable /,inkən'səʊləbl/  

 • Tính từ
  không thể an ủi được; khôn nguôi
  inconsolable grief
  nỗi buồn khôn nguôi

  * Các từ tương tự:
  inconsolableness