Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsolableness /'inkənsoulə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể nguôi, tính không thể an ủi được, tính không thể giải khây được