Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconsolate /dis'kɒnsələt/  

 • Tính từ
  buồn phiền khôn nguôi
  the death of her father left Mary disconsolate
  cha cô mất đi làm cho Mary buồn phiền khôn nguôi

  * Các từ tương tự:
  disconsolately, disconsolateness