Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconsolately /dis'kɒnsələtli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn phiền khôn nguôi