Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hết hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng
  she received the news with a despairing sigh
  chị ta nhận tin đó với một tiếng thở dài thất vọng

  * Các từ tương tự:
  despairingly