Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desperation /,despə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự liều lĩnh tuyệt vong
    driven to desperation
    bị dồn vào thế liều lĩnh tuyệt vọng