Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hopelessness /'həʊplisnis/  

  • Danh từ
    sự vô vọng
    sự tuyệt vọng