Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despondency /di'spɒndənsi/  

  • Danh từ
    sự nản lòng, sự thoái chí; nỗi chán nản
    her despondency about having no job
    nỗi chán nản của cô ta trong cảnh không có việc làm