Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thất vọng, sự tuyệt vọng; nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng
  be the despair of somebody
  làm ai tuyệt vọng, là nỗi tuyệt vọng của ai
  your son is the despair of all his teachers
  con trai anh ta là nỗi tuyệt vọng của tất cả thầy cô của nó
  Động từ
  (+ of)
  mất hết hy vọng về , thất vọng về
  don't despair, thing will get better soon!
  Đừng có thất vọng, chẳng mấy chốc sự việc sẽ khá hơn

  * Các từ tương tự:
  despairing, despairingly