Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despairingly /dis'peəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] thất vọng, [một cách] tuyệt vọng