Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defeatism /di'fi:tizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa thất bại