Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pessimism /'pesimizəm/  

  • Danh từ
    tính bi quan
    (triết học) chủ nghĩa bi quan