Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forlornness /fə'lɔ:nis/  

  • Danh từ
    sự cô đơn
    sự hoang vắng