Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ)
  lẻ loi cô đơn
  hẻo lánh
  by (on) one's lonesome
  một mình

  * Các từ tương tự:
  lonesomeness