Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friendless /'frendlis/  

  • Tính từ
    không có bạn

    * Các từ tương tự:
    friendlessness