Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ forsook; forsaken
    bỏ rơi
    từ bỏ, bỏ
    bỏ thói xấu