Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn vì sống cô đơn đang tìm bạn trăm năm
  đơn độc
  hẻo lánh (nơi chốn)
  plough a lonely furrow
  xem plough

  * Các từ tương tự:
  lonely hearts