Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninhabited /'ʌnin'hæbitid/  

  • Tính từ
    không có người ở, bỏ không