Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depopulate /,di:'pɒpjʊleit/  

  • Động từ
    làm giảm dân số
    một nước giảm dân số do chiến tranh