Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • rời bỏ, dọn đi không ở nữa
    vacate a house
    dọn khỏi một ngôi nhà [không ở nữa]
    vacate one's post
    rời bỏ chức vị