Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều solos)
  bài diễn đơn (nhạc, vũ)
  sing a solo
  đơn ca
  chuyến bay một mình
  hôm nay viên phi công tập sự thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên
  lối chơi bài xolo
  Tính từ, Phó từ
  (thuộc ngữ)
  một mình, đơn độc
  a solo attempt
  một cố gắng đơn độc
  diễn đơn
  sing solo
  đơn ca

  * Các từ tương tự:
  soloist, solomon, solon, Solow, Robert