Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tách biệt; hẻo lánh (nơi chốn)
  a secluded place
  một nơi tách biệt hẻo lánh
  ẩn dật
  lead a secluded life
  sống [một cuộc đời] ẩn dật