Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ phân từ của beat
  Tính từ
  đập, nện (nền đường...)
  gò, đập, thành hình
  ornaments are sometimes made of beaten silver and beaten gold
  những đồ trang sức đôi khi làm bằng bạc, vàng gò thành hình
  quỵ, nản chí
  the beaten track
  đường mòn
  môn sở trường
  history is his beaten track
  lịch sử là môn sở trường của anh ấy