Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhịp điệu (thơ, nhạc)
  nhịp
  the rhythm of tides
  nhịp thủy triều lên xuống

  * Các từ tương tự:
  rhythm and blues, rhythm method, rhythmic, rhythmic, rhythmical, rhythmical, rhythmically, rhythmics, rhythmise, rhythmist