Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  nện, giã, quật, đánh đòn
  nện cho một trận để nhồi nhét cái gì vào đầu ai
  nện cho ai một trận để bắt phải khai ra cái gì
  đánh bại không còn manh giáp

  * Các từ tương tự:
  drubbing