Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drubbing /'drʌbiη/  

  • Danh từ
    give somebody (get) a good drubbing
    đánh nhau; bị đánh đau
    đánh bại; bị đánh bại