Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanquish /'væŋkwi∫/  

 • Động từ
  đánh bại, thắng
  vanquish the enemy
  đánh bại kẻ thù
  vanquish one's rival at chess
  đánh bại đối thủ về cờ vua

  * Các từ tương tự:
  vanquishable, vanquished, vanquisher, vanquishment