Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanquishable /'væɳkwiʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị đánh bại, có thể chiến thắng
    có thể chế ngự được