Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị đánh bại, bị chế ngự