Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bludgeon /'blʌdʒən/  

 • Danh từ
  cái dùi cui
  Động từ
  đánh tới tấp bằng dùi cui
  nó bị đánh tới tấp bằng dùi cui cho đến chết
  bludgeon somebody [into doing something]
  (nghĩa bóng)
  ép ai làm gì
  they tried to bludgeon me into telling thembut I refused
  họ ép tôi nói cho họ nghe, nhưng tôi đã từ chối

  * Các từ tương tự:
  bludgeoneer, bludgeoner