Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cống, rãnh, mương, máng
  (từ Mỹ)(như plug-hole) lỗ xả (ở bồn rửa mặt, ở bể nước…)
  [go] down the drain
  tiêu tan hết
  chỉ một lỗi lầm nhỏ thôi và thế là tất cả thì giờ tiền bạc đó tiêu tan hết
  a drain on somebody (something)
  cái làm tiêu hao liên tục sức lực tiền của (của ai)
  chi phí quân sự là cái gây tiêu hao rất lớn cho tài nguyên của đất nước
  laugh like a drain
  xem laugh
  Động từ
  tháo, rút, tiêu (nước)
  nước bồn tắm từ từ rút hết
  uống cạn
  drain one's glass dry
  uống cạn chén
  làm cho khô cạn, làm ráo nước
  đất phải ráo nước đối với một số cây trồng
  leave the dishes to drain
  để cho mấy cái đĩa ráo nước
  làm kiệt quệ, làm cạn kiệt
  một đất nước cạn kiệt nguồn nhân lực
  drink (drain) to the dregs
  xem dregs
  drain away
  biến dần, mất dần
  sự sống bà ta đang tắt dần, bà ta đang hấp hối

  * Các từ tương tự:
  drain current, drain-ditch, drain-pipe, drain-pipe trousers, drain-pipes, drainage, drainage-area, drainage-basin, drainage-tube